A. Политика за защита на личните данни

За нас защитата на личните Ви данни е приоритет. Научете повече за обработката на личните Ви данни от САРКК БЪЛГАРИЯ ЕООД.

 

1. Какви лични данни обработваме?
САРКК БЪЛГАРИЯ ЕООД (наричано по-долу "Дружеството" или "ние") събира и съхранява само данните, които сте избрали да ни предоставите (като пълно име, данни за контакт и всяка друга информация за Вас или предпочитания) ) както и информация от Вашите покупки, ако Вие решите да направите Вашите покупки като декларирате Вашите данни.

 

По-конкретно, ако ги разкриете, ще събираме и обработваме следните данни:

 • Пълно име
 • Възраст
 • Дата на раждане
 • Пол
 • Професия
 • Адрес, данни за контакт (телефонен номер, мобилен телефон, имейл)
 • Предпочитан магазин
 • Номер по ЗДДС, Данъчна служба - в случай, че сте регистриран по ДДС, може да обработваме Вашият номер по ЗДДС и поделението на НАП, където сте регистриран, вкл. при връщане / замяна на продукти.
 • Номер на лична карта/ Номер на паспорт
 • Данни за покупки, ако решите да декларирате данните си на нашите партньори при следващите Ви покупки

 

2. Защо обработваме Вашите данни?
Основната ни грижа е да обработим Вашите данни за възможно най-доброто Ви обслужване и възможно най-добрата комуникация с Вас изключително за следните цели:

 

2.1. Програми за лоялност / специални оферти
В много случаи нашите клиенти получават подаръци и / или отстъпки в рамките на програми за лоялност въз основа на покупките им. Поради тази причина, ако декларирате, че искате да се абонирате за програма за лоялност и да декларирате данните си по време на покупките си, продуктите, които купувате, и / или тяхната стойност се записват, за да можете да получите предимствата на всяка програма.

 

2.2. Профил на клиента за директна реклама
След като сте дали Вашето съгласие, ние ще се свържем с Вас чрез данните за контакт, които сте избрали да ни дадете при покупката на нашите продукти или при регистрация за програмата ни за лоялност, за да Ви информираме за нови продукти, специални оферти и отстъпки. Можете да ни дадете повече подробности за Вас, ако желаете. Можете да ни информирате за Вашите специални нужди и предпочитания или категориите продукти, които Ви интересуват. Избирайки съответното поле "Искам да получавам оферти и информация въз основа на моите предпочитания и покупки", давате Вашето съгласие, за да можем да обработим Вашата допълнителна информация, която сте предоставили, за да Ви изпратим последните новини и промоционални съобщения за продукти, съответстващи на Вашия профил, който е резултат от Вашите демографски данни (пол, възраст), покупки, предпочитания и нужди. Освен това, формирането на потребителския Ви профил като клиент може да допринесе за най-добрата и най-целенасочена услуга по време на Вашите покупки.

 

2.3. Правни задължения и искания:
Ако нашата компания е обект на правно задължение, ние ще разкрием Вашите данни на компетентните органи. Ние ще запазим и обработваме Вашите данни до степента, която е необходима за установяването, упражняването или защитата на юридически искове.

 

2.4. Смяна / връщане на продукти
Ако изберете да ни върнете продукт или да го смените, ще Ви бъдат зададени въпроси относно някои подробности, за да завършите конкретната транзакция (име, фамилия, адрес, телефонен номер, номер по ЗДДС, поделение на НАП, където сте регистрирани).

 

2.5. Корекции за закупени продукти
Във връзка с корекции на стоки (дрехи), които сте купили от нашите магазини, ние събираме и съхраняваме необходимите данни, за да Ви информираме кога е завършена процедурата и кога може да получите коригираната стока.

 

2.6. Управление на заявки / жалби на клиентите
В контекста на управлението на заявки и / или жалби до нашите магазини, ние събираме данните за контакт, които сте предоставили, за да можем да се свържем с Вас с цел най-доброто Ви обслужване.

 

2.7. Завършване на финансови транзакции
Ако искате да бъде издадена фактура за покупки, направени в нашите магазини, ние събираме и съхраняваме необходимите данни, които предоставяте, за да създадем клиентски запис и да издадем съответния документ.

 

3. Кой получава и обработва Вашите данни?
Вашите данни могат да бъдат достъпни само от нашите оторизирани служители или външни сътрудници, които действат от наше име и ни предоставят услуги относно записването и съхранението на Вашите данни и / или клиентски услуги и / или изпращане на последните новини и промоционални съобщения от наше име, както и с други дружества от групата на САРКК БЪЛГАРИЯ, включително, но не само, със SARKKROM TRADING SRL, базирано в Букурещ, Румъния, на адрес Calea Floreasca, no. 246C, Букурещ, който е изключителен дистрибутор на продуктите, за търговски цели, винаги в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни и в съответствие с тази Политика за защита на личните данни. Можете също да намерите Политиката за защота на личните данни на SARKKROM TRADING SRL https://sarkk.org/ro/privacy-policy-ro.

 

4. Колко дълго съхраняваме Вашите данни?
Ние ще запазим Вашите данни толкова дълго, колкото останете активен клиент, и пет (5) години след последната покупка, която сте направили, като декларирате Вашите данни. Пет (5) години след последната Ви покупка Вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако не дадете съгласието си за обработка отново. Във всеки случай имате право да поискате да спрем контакта с Вас и / или да изтрием Вашите данни по всяко време, както е споменато по-долу в раздела относно Вашите права.

 

5. Вашите права
САРКК БЪЛГАРИЯ защитава Вашите права по отношение на обработката на личните Ви данни и се грижи за това да имате възожност да ги упражнявате без затруднение. Имате право да поискате:

 • достъп до Вашите лични данни и информация относно данните, които обработваме, целите на тази обработка, получателите и продължителността на тази обработка;
 • корекция на личните Ви данни, ако те са неправилни или непълни;
 • заличаване на Вашите лични данни или прехвърляне на трета страна, ако са изпълнени условията, определени от националната и европейската правна рамка относно упражняването на тези права;
 • ограничаване на обработката само за специфични цели;
 • прехвърляне на Вашите данни, т.е. да получите предоставените от Вас данни в структуриран, често използван формат или да поискате прехвърлянето им на трето лице, което сте посочили.
 • да оттеглите Вашето съгласие по отношение на обработването на личните Ви данни по всяко време, включително автоматизираната обработка на тези данни за формирането на Вашия профил. В този случай обработката ни ще спре, без това да засяга законността на всяка обработка до оттеглянето на Вашето съгласие. В случай, че сте участвали в програма за лоялност и оттеглянето на Вашето съгласие се отнася и до тази цел за обработка на личните Ви данни, няма да получите никакви ползи или отстъпки, произтичащи от Вашите покупки, тъй като съответните данни няма да се съхраняват.

 

6. Политика за защита на личните данни, събирани и обработвани при видеонаблюдение

 

6.1. Администратор на личните данни, събирани и обработвани при видеонаблюдение
САРКК БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 203286263, гр. София 1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, бл. сграда 12, вх. 1, ет. 2

 

6.2. Цел и правно основание за обработка на личните данни, събирани и обработвани при видеонаблюдение
Използваме система за видонаблюдение за целите на защита на лица и имущество. Обработката на лични данни чрез видеонаблюдение е необходима с оглед законния интерес на администратора (съгласно чл. 6, пар. 1, б. „е“ ОРЗД).

6.3. Анализ на законния интерес
Нашият законен интерес се състои в необходимостта да защитим нашите помещения и стоките, намиращи се в тях, от незаконни действия, като например кражби. Същото важи и за безопасността на живота, физическата цялост, здравето и собствеността на нашия персонал и трети лица, които законно се намират в контролираната зона. Събираме само визуално съдържание данни и ограничаваме записа до области, където сме преценили повишена вероятност от незаконна дейност, напр. кражба или повишени нужди за сигурност, като например търговските зали и шоурумовете на магазините от търговската мрежа, товаро-разтоварни рампи, складови пътеки, зони за опаковане и офиси, както и зоната около помещенията, особено на входните врати, пунктовете където се депозират материали, помощни съоръжения, както и паркинги, без да се фокусираме върху зони, където поверителността на записаното лице може да бъде прекомерно ограничена, включително правото му на зачитане на личните му данни.

 

6.4. Получатели
Достъп до видеозаписите има само нашият компетентен / упълномощен персонал, отговорен за сигурността. Материалите с видеозаписи не се предават на трети лица, освен в следните случаи: а) на компетентните органи на съда, прокуратурата и полицията, когато съдържат данни, необходими за разследване на престъпно деяние, включващо лица или стоки на администратора на данни, б) на компетентните органи на съда, прокуратурата и полицията, когато законосъобразно изискват данни в контекста на изпълнение на техните задължения, и в) на жертвата или извършителя на престъпно деяние, когато данните могат да представляват доказателство за деянието.

 

6.5. Срок за съхранение на данните
Съхраняваме данните за срок от петнадесет (15) дни; след този период записите се изтриват автоматично. Ако през този период констатираме инцидент, ние ще изолираме част от видеозаписа и ще го запазим до още един (1) месец, за да разследваме инцидента и да започнем съдебно производство, за да защитим нашите законни интереси, докато ако инцидентът засяга трета страна, ние ще запазим видеозаписа за още до три (3) месеца.

 

6.6. Права на субектите на лични данни, събирани и обработвани при видеонаблюдение
Субектите на лични данни имат следните права:

 • Право на достъп: имате право да знаете дали обработваме вашето изображение и, ако е приложимо, да получите копие от него;
 • Право на ограничаване: имате право да поискате да ограничим обработването, например да не изтриваме данни, които считате за необходими за установяването, упражняването или защитата на правни искове;
 • Право на възражение: имате право да възразите срещу обработването;
 • Право на изтриване: имате право да поискате да изтрием вашите данни.

 

Можете да упражните правата си, като изпратите имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмо до пощенския ни адрес или като подадете заявката лично до управителя на магазина. За да разгледаме заявка, свързана с вашето изображение, трябва да посочите кога сте били в обхвата на камерите и да ни дадете ваша снимка, за да ни улесним в намирането на данните ви и да маскираме данните от записаните трети лица. Като алтернатива ви предлагаме възможността да посетите нашите помещения, за да ви покажем изображенията, на които се появявате. Също така подчертаваме, че упражняването на правото на възражение или изтриване не предполага незабавно изтриване на данни или промяна на обработката. Във всеки случай ние ще Ви отговорим подробно възможно най-скоро, в рамките на сроковете, определени от ОРЗД.

6.7. Право да подадете оплакване
В случай, че смятате, че обработването на вашите данни нарушава Регламент (ЕС) 2016/679, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган. Компетентният надзорен орган в България е Комисията за защита на личните данни:, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., интернет страница: www.cpdp.bg

 

САРКК БЪЛГАРИЯ ЕООД - Данни за контакт
САРКК БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София 1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, бл. сграда 12, вх. 1, ет. 2
Кол център: +30 211 1764600
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Б. Авторско право

Възпроизвеждането на съдържанието на тези страници от трети страни е забранено. Копирането на уеб сайта или части от него за търговски цели от трети страни е забранено.